สมัครเรียนพิเศษ โทร. 080-235-9724

Line id: natpisa.ki

Image Alt

เปิดโลกการศึกษา

  /  เปิดโลกการศึกษา (Page 2)

3. โรงเรียนกำเนิดวิทย์(KWIT)ภายใต้การดูแลของปตท คัดเลือกเข้าศึกษาปีละ72คน ฟรีทุนการศึกษา http://www.youtube.com/watch?v=XacMPayYnT0 บริษัท ปตท จำกัด มหาชน เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อในอนาคตเยาวชนเหล่านี้จะกลายเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆซึ่งเป็นของคนไทยเอง สิ่งเหล่านี้จะทำให้ประเทศของเราได้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกลายเป็นผู้ผลิตนวัตกรรมได้ในที่สุด โรงเรียน KWIT พึ่งเปิดใหม่ไม่นาน และอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง พึ่งรับนักเรียนเข้าเรียนรุ่นแรกในปีการศึกษา พศ2558 ที่ผ่านมานี้เอง แต่ด้วยความร่วมมือของผู้อำนวยการคนแรกของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในฐานะประธานที่ปรึกษา ทำให้ผู้ปกครองสามารถมั่นใจได้ว่าหลักสูตรการศึกษา และการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนจะเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง ดังเห็นได้จากผลงาน ความสำเร็จของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (MWIT) ซึ่งเป็นต้นแบบของ KWIT นั่นเอง ในแต่ละปี KWIT จะรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพียงแค่ 72 คน พร้อมทุนการศึกษาให้เปล่าจนจบการศึกษา นอกจากนี้ยังมีโอกาสในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยที่พึ่งจัดตั้งโดย บริษัท ปตท อีกด้วย แม้ว่า KWIT จะยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

2. โครงการ วมว. โครงการ วมว. จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มนักเรียนซึ่งมีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยยึดหลักสูตรและการบริหารตามแบบฉบับของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ซึงเป็นต้นแบบที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปัจจุบัน โครงการ วมว. จะจัดตั้งห้องเรียนพิเศษขึ้นตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศไทย โดยแต่ละห้องเรียนจะอยู่ภายใต้การช่วยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ณ ปัจจุบัน มีห้องเรียนพิเศษที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 18 ห้อง แต่ละห้องมีผู้เรียน 30 คน ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร - โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพะเยา - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร) มหาวิทยาลัยขอนแกน - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี – โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี- โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ ภาคกลางและภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน –

เรียนฟรีพร้อมการพัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างเข้มข้น (ตอนที่1) เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป พัฒนาการทางด้านการศึกษาตามโรงเรียนต่างๆย่อมก้าวหน้ามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งโรงเรียนที่สนับสนุนการเรียนการสอน กิจกรรม ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ วิศวกรรม อย่างเข้มข้น การสนับสนุนดังกล่าวรวมไปถึงค่าเล่าเรียน กินอยู่อาศัยแบบโรงเรียนประจำโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ บทความชุดนี้จะทำการแนะนำภาพรวมของตัวอย่างโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกสอบเข้าโรงเรียนที่เหมาะสมกับตัวของผู้เรียนมากที่สุด 1. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนที่ถือว่าเป็นต้นแบบ และมีชื่อเสียงมากเป็นลำดับต้นๆในบรรดาโรงเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศ โรงเรียนแห่งนี้ได้งบประมาณสนับสนุนต่อหัวนักเรียนอย่างมหาศาล มากขนาดไหนอาจจะจินตนาการไม่ออก ผมจะขอยกตัวอย่างที่จับต้องได้ เช่น นักเรียนทุกคนมี notebook ให้ใช้เป็นส่วนตัว, มีโรงภาพยนตร์เป็นของโรงเรียนเอง, สนับสนุนโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุมวิชาการต่างประเทศ, ห้องวิจัยที่มีเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยทัดเทียมบางห้องทดลองตามมหาวิทยาลัย, บุคคลากรครูถูกคัดสรรด้วยมาตรฐานที่สูงพร้อมค่าตอบแทนที่สูงจึงได้ครูที่มีความสามารถในระดับสูงเข้ามาจัดการเรียนการสอน เป็นต้น เนื่องด้วยความพร้อมในการสนับสนุนอย่างเต็มที่ของทางโรงเรียน รวมไปถึงเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ผู้ปกครองจำนวนมากจึงเล็งเห็นว่าโรงเรียนแห่งนี้สามารถพัฒนาศักยภาพของบุตรหลานได้อย่างก้าวกระโดด และได้เปรียบในสนามสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยหลังจบการศึกษา   อย่างไรก็ตามเนื่องด้วยโรงเรียนเป็นที่ดึงดูดของผู้ปกครอง และนักเรียนทั่วประเทศ การแข่งขันในการสอบเข้าจึงค่อนข้างสูง และมีการสอบถึงสองรอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพียงแค่จำนวน 240

เจาะลึกคณะเภสัชศาสตร์ รายละเอียดของคณะ คณะเภสัชศาสตร์มุ่งศึกษาทางด้านกระบวนการต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องยาบําบัด บรรเทา หรือป้องกันโรค โดยศึกษาตั้งแต่วัตถุดิบที่จะนำมาผลิตยา การปรุงยา การเก็บรักษา ตลอดจนกระบวนการกระจายยา โดยศึกษาตั้งแต่แหล่งของยา โครงสร้างทางเคมีของยา การผลิตเป็นรูปแบบยาเตรียมต่างๆ การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพยาและเภสัชภัณฑ์ การวิจัยและการพัฒนายาและเภสัชภัณฑ์ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ การใช้ยาทางคลินิกในโรคของระบบต่างๆ อาการไม่พึงประสงค์ของยา การติดตามผลของยา การประเมินการใช้ยา ไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องยาและกฎหมายเกี่ยวกับยา ทั้งนี้ยังครอบคลุมไปถึงเครื่อง สำอาง ผลิตภัณฑ์เสริม อาหาร สารเสพติด สารพิษ และวัตถุหรือสารออกฤทธิ์ประเภทต่างๆ สาขาที่เปิดสอน เภสัชวิทยา เภสัชเคมี เภสัชวิเคราะห์ เภสัชภัณฑ์ เภสัชเวท เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชศาสตร์สังคม คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติหน้าที่เภสัชกร มีสุขภาพจิตดีและมีความสนใจในวิชาชีพเภสัชกร แนวทางการประกอบอาชีพ แนวทางการเรียนต่อ ผู้ที่จบการศึกษาทางด้านเภสัชศาสตร์สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นเภสัชกรประจำหน่วยงานราชการหรือเอกชนได้ทุกแห่ง เป็นเภสัชกรหรือผู้ควบคุมคุณภาพของยาในโรงงานเภสัชกรรม เป็นผู้ควบคุมมาตรฐานอาหารและยาบริสุทธิ์ เป็นนักวิเคราะห์วิจัยในสถาบัน กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ

ผลวิจัยชี้ จบเกียรตินิยม ไม่ช่วยให้ทำงานเก่ง หรือประสบความสำเร็จในชีวิต แต่กลับเป็นทักษะทางด้านดนตรี กีฬา และงานอดิเรก ที่ช่วยเพิ่มพัฒนาความสามารถในการทำงาน            เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 รศ.ดร.อรรณพ  ตันละมัย คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ทางวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับจ็อบท็อปกัน และซูเปอร์เรซูเม่ ทำการสำรวจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทักษะที่ได้จากการเล่นดนตรี กีฬา งานอดิเรก กับทักษะความสามารถในการทำงาน ปรากฏว่า ดนตรี กีฬา งานอดิเรก มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาทักษะความสามารถในการทำงาน สูงถึง 90%            รศ.ดร.อรรณพ กล่าวเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่ผลสำรวจเป็นเช่นนี้ เนื่องจากการทำกิจกรรมการเล่นดนตรี เล่นกีฬา หรือแม้แต่กิจกรรมงานอดิเรกอื่น ๆ นั้น เป็นการสร้างเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ

ประกาศผลออกมาแล้ว สำหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในทวีปเอเชีย ประจำปี 2018 จากการจัดอันดับของ QS หรือ Quacquarelli Symonds สถาบันการจัดอันดับที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ โดยการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในทวีปเอเชีย (QS Asia University 2018) 10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในทวีปเอเชีย ปี 2018 โดยได้ทำการพิจารณาจาก 10 ตัวชี้วัดจาดผลการปฏิบัติงาน เช่น จำนวนพนักงานที่เรียนจบในระดับปริญญาเอก และสัดส่วนของจำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น และนี่คือ 10 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในทวีปเอเชีย ประจำปี 2018 อันดับ 10 มหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกง มหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกง (The Chinese University of Hong Kong : CUHK) ตั้งอยู่ที่เกาะฮ่องกง ซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับคะแนนสูงสุดสำหรับสัดส่วนของนักศึกษาแลกเปลี่ยนและมีชื่อเสียงทางด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก มีการนำเสนอหลักสูตรที่มีความหลากหลาย โดยที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่ อันดับ

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม          เกาหลีใต้ผงาดครองแชมป์ประเทศที่ระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก ส่วนไทยอยู่อันดับที่ 35          เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ดิ อิโคโนมิสต์ อินเทลลิเจนท์ ยูนิต (Economist Intelligence Unit)  ได้เปิดเผยอันดับประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก ชี้ชัดประเทศในเอเชียมาแรงแซงหน้าสแกนดิเนเวีย เมื่อเกาหลีใต้ผงาดขึ้นแท่นแชมป์ ตามด้วยญี่ปุ่น สิงคโปร์ และฮ่องกง (จีน) ที่ครองอันดับ 2, 3 และ 4 ส่วนไทยอยู่ที่อันดับ 35 ในปีนี้          รายงานระบุว่า ผลการจัดอันดับดังกล่าว ตัดสินจากผลการทดสอบระดับนานาชาติ รวมถึงผลสำรวจด้านการศึกษา พบว่า ประเทศแถบสแกนดิเนียเวียและยุโรปเป็นรองประเทศในเอเชียอย่างเกาหลีใต้ จีน สิงคโปร์ และญี่ปุ่น โดยผลการจัดอันดับ 40 ประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลกประจำปี 2014 ปรากฏออกมาดังนี้          1. เกาหลีใต้         

ละครเวทีการกุศลรามาดราม่า ครั้งที่ 7 เรื่อง "บรรทัดสุดท้าย"         เตรียมพบกับ "บรรทัดสุดท้าย" ละครเวทีการกุศล ผลงานของเหล่านักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี        "บรรทัดสุดท้าย" ละครเวทีการกุศลรามาดราม่า ครั้งที่ 7 เป็นเรื่องราวของการต่อสู้เพื่อแย่งชิงความจริง ว่าแต่ความจริงครั้งนี้จะถูกบันทึกไว้ว่าเช่นไรนั้น คงต้องไปรอลุ้นพร้อม ๆ กัน        ผู้ที่สนใจชม "บรรทัดสุดท้าย" ละครเวทีการกุศลรามาดราม่า ครั้งที่ 7 สามารถเริ่มจับจองบัตรกันได้แล้วจ้า โดยมีกำหนดเวลา พร้อมราคาบัตรในแต่ละรอบที่เปิดการแสดง ดังนี้           วันที่ 6 มิถุนายน

ค่ายวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 12 (Sci-Camp #12) @KMUTT           สุดยอดของความโหด มัน ฮาให้กับน้อง ๆ ชั้นมัธยมปลายที่สนใจในวิทยาศาสตร์หรรษา การกลับมาของพวกเราครั้งนี้จะสุดมันเป็นทวีคูณแน่นอน!!           สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) ได้ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 12 ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนสาขาวิทยาศาสตร์ได้ฝึก ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในแขนงต่าง ๆ นอกเหนือจากในห้องเรียน และเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อในสาขาวิทยาศาสตร์ต่อไป           ค่ายวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 12 (Sci-Camp #12) @KMUTT จัดขึ้นใน วันที่ 29 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2557 (4 วัน 3 คืน) ณ