สมัครเรียนพิเศษ โทร. 080-235-9724

Line id: natpisa.ki

Image Alt

เรียนฟรีพร้อมการพัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างเข้มข้น (ตอนที่2)

  /  เปิดโลกการศึกษา   /  เรียนฟรีพร้อมการพัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างเข้มข้น (ตอนที่2)
ติวเตอร์จุฬา

เรียนฟรีพร้อมการพัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างเข้มข้น (ตอนที่2)

2. โครงการ วมว.

โครงการ วมว. จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มนักเรียนซึ่งมีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยยึดหลักสูตรและการบริหารตามแบบฉบับของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ซึงเป็นต้นแบบที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปัจจุบัน

โครงการ วมว. จะจัดตั้งห้องเรียนพิเศษขึ้นตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศไทย โดยแต่ละห้องเรียนจะอยู่ภายใต้การช่วยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ณ ปัจจุบัน มีห้องเรียนพิเศษที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 18 ห้อง แต่ละห้องมีผู้เรียน 30 คน

ภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร – โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพะเยา – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยขอนแกน – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร)
มหาวิทยาลัยขอนแกน – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี – โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี- โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ

ภาคกลางและภาคตะวันตก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน – โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี – โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร- โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา – โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร – โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ภาคใต้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ – โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ – โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

สิทธิพิเศษของนักเรียนห้องพิเศษของ วมว. นี้มีอยู่มากมาย จะขอทำการสรุปสั้นๆเป็นข้อหลักๆดังนี้

1. เรียนฟรี
2. ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยที่ช่วยกำกับดูแล
3. ได้ฝึกกระบวนการทำวิจัยร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัย
4. โอกาสทัศนศึกษา ดูงาน ทั้งใน และต่างประเทศ
5. โควต้าเข้ามหาวิทยาลัยในคณะทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

สำหรับตัวอย่างประกาศรับสมัครของปีที่ผ่านมา และรูปแบบการสอบคัดเลือก ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเตรียมความพร้อมได้จากลิงค์ต่อไปนี้ >>>> http://apply.mwit.ac.th/vmv/

 

ที่มารูปภาพ http://scius.sc.su.ac.th/images/vmv.jpg

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรียนฟรีพร้อมการพัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างเข้มข้น (ตอนที่1)
เรียนฟรีพร้อมการพัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างเข้มข้น (ตอนที่2)
เรียนฟรีพร้อมการพัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างเข้มข้น (ตอนที่3)