สมัครเรียนพิเศษ โทร. 080-235-9724

Line id: natpisa.ki

Image Alt

โอ้ยสับสน!!! อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ต่างกันอย่างไร? คลิกเลยมีคำตอบ

  /  เปิดโลกการศึกษา   /  โอ้ยสับสน!!! อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ต่างกันอย่างไร? คลิกเลยมีคำตอบ
อักษรศาสตร์จุฬา

โอ้ยสับสน!!! อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ต่างกันอย่างไร? คลิกเลยมีคำตอบ

อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ต่างกันอย่างไร? คำถามโลกแตกไม่ว่าผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยก็ยังสร้างความสับสันให้คนรุ่นใหม่ได้เสมอ

อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ถ้าว่ากันตามความหมายที่ระบุในพจนานุกรม ทั้งสามคำจะมีความหมายที่แตกต่างกัน แต่ถ้าหากว่ามองไปที่ชื่อของคณะแล้วนั้นหลักสูตรแทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลยก็ว่าได้ วัตถุประสงค์คือการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทางด้านภาษาตั้งแต่สองภาษาขึ้นไปเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมในสังคมไทย และระดับโลก

หากค้นใน google จะพบว่ารุ่นพี่หลายๆคนพยายามจะให้คำจำกัดความหรือความแตกต่างของการเรียนในคณะทั้งสาม อย่างไรก็ตามความแตกต่างนั้นเป็นเพียงเล็กน้อยขึ้นอยู่กับวิธีการเรียนการสอนซึ่งจัดทำขึ้นโดยคณาจารย์ของแต่ละมหาวิทยาลัยนั่นเอง สำหรับมหาวิทยาลัยไหนเรียกว่าคณะอะไร รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คณะอักษรศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปกร
2. คณะศิลปศาสตร์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีต่างๆ
3. คณะมนุษยศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เป็นกลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสภาวะแห่งมนุษย์ ในแง่ของจิตวิญญาณ การแสดงความคิด ความสัมพันธ์ พัฒนาการ และอารยธรรมของมนุษย์ ตลอดจนมุ่งศึกษาทางภาษา วรรณคดี ปรัชญา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ที่มนุษย์สร้างสมขึ้น และสืบทอดมา โดยใช้วิธีศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ ด้วยหลักคุณค่าและเหตุผล การเรียนด้านมนุษยศาสตร์ มีความสำคัญมากต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์โลก เพราะจะทำให้เราได้รู้จักพฤติกรรมต่าง ๆ ของคนในสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในคณะอักษรศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ติดต่อ สื่อสาร แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทำให้สามารถเรียนรู้แล้ววางแผนไปถึงอนาคตได้ นอกจากนี้แล้วผู้เรียนยังจะเข้าใจตนเอง ผู้อื่น และสังคม และสภาพแวดล้อมมากขึ้น มีจิตใจละเอียดอ่อน สามารถรู้จักใช้สติปัญญาให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม (http://www.trueplookpanya.com/)

นอกจากนี้ยังมีคณะรุ่นใหม่ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ทางด้านศิลปศาสตร์ร่วมกับองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกิดขึ้นอีก ตัวอย่างเช่น หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (http://www.cusar.chula.ac.th/) หรือ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (http://flas.kps.ku.ac.th/2015/index.php/th/)

แนวทางการประกอบอาชีพ
ต้องบอกก่อนเลยว่าสมัยนี้เก่งภาษาไม่มีคำว่าตกงานเพราะคนทั้งโลกเริ่มเชื่อมต่อถึงกันอย่างรวดเร็ว ยิ่งจะก้าวเข้าสู่ AEC ที่มีทั้งชาติในอาเซียน แล้วยังมีญี่ปุ่น จีน เกาหลี ฮ่องกง ที่จะมาติดต่อทำการค้าร่วมกันมากขึ้น คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่องค์กรทั้งรัฐทั้งเอกชนจะต้องการบุคคลากรที่มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารหลายภาษา เพื่อเป็นสื่อกลางในการทำมาค้าขายระหว่างชนชาติต่างๆ ถ้าหากบอกว่าในปัจจุบัน และอนาคตอันใกล้จะเป็นหนึ่งในยุคทองของคนที่สามารถสื่อสารได้หลายภาษาก็คงไม่มีใครกล้าเถียง
ตำแหน่งงานมีหลากหลาย ตัวอย่างเช่น ครู อาจารย์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อโฆษณา พิธีกร สื่ออินเทอร์เนต ล่าม นักบิน แอร์โฮสเตท เป็นต้น นอกจากนี้ความได้เปรียบทางด้านภาษาอาจจะทำให้ก่อตั้งธุรกิจส่วนตัวได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

ที่มารูปภาพ www.dek-d.com