สมัครเรียนพิเศษ โทร. 080-235-9724

Line id: natpisa.ki

Image Alt

เจาะลึกคณะเภสัชศาสตร์

  /  เปิดโลกการศึกษา   /  เจาะลึกคณะเภสัชศาสตร์
สอนพิเศษตามบ้าน

เจาะลึกคณะเภสัชศาสตร์

เจาะลึกคณะเภสัชศาสตร์

รายละเอียดของคณะ
คณะเภสัชศาสตร์มุ่งศึกษาทางด้านกระบวนการต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องยาบําบัด บรรเทา หรือป้องกันโรค โดยศึกษาตั้งแต่วัตถุดิบที่จะนำมาผลิตยา การปรุงยา การเก็บรักษา ตลอดจนกระบวนการกระจายยา โดยศึกษาตั้งแต่แหล่งของยา โครงสร้างทางเคมีของยา การผลิตเป็นรูปแบบยาเตรียมต่างๆ การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพยาและเภสัชภัณฑ์ การวิจัยและการพัฒนายาและเภสัชภัณฑ์ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ การใช้ยาทางคลินิกในโรคของระบบต่างๆ อาการไม่พึงประสงค์ของยา การติดตามผลของยา การประเมินการใช้ยา ไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องยาและกฎหมายเกี่ยวกับยา ทั้งนี้ยังครอบคลุมไปถึงเครื่อง สำอาง ผลิตภัณฑ์เสริม อาหาร สารเสพติด สารพิษ และวัตถุหรือสารออกฤทธิ์ประเภทต่างๆ

สาขาที่เปิดสอน

 • เภสัชวิทยา
 • เภสัชเคมี
 • เภสัชวิเคราะห์
 • เภสัชภัณฑ์
 • เภสัชเวท
 • เภสัชอุตสาหกรรม
 • เภสัชศาสตร์สังคม

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติหน้าที่เภสัชกร มีสุขภาพจิตดีและมีความสนใจในวิชาชีพเภสัชกร

แนวทางการประกอบอาชีพ แนวทางการเรียนต่อ
ผู้ที่จบการศึกษาทางด้านเภสัชศาสตร์สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นเภสัชกรประจำหน่วยงานราชการหรือเอกชนได้ทุกแห่ง เป็นเภสัชกรหรือผู้ควบคุมคุณภาพของยาในโรงงานเภสัชกรรม เป็นผู้ควบคุมมาตรฐานอาหารและยาบริสุทธิ์ เป็นนักวิเคราะห์วิจัยในสถาบัน กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ เป็นเภสัชกรในร้านจำหน่ายยาทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกทั้งในและต่างประเทศได้อีกด้วย

สถาบันที่เปิดสอน

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยรังสิต
 • มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยสยาม