สมัครเรียนพิเศษ โทร. 080-235-9724

Line id: natpisa.ki

Image Alt

ไขข้อสงสัย u-net คือ อะไร เหตุใดต้องสอบ u-net

  /  เปิดโลกการศึกษา   /  ไขข้อสงสัย u-net คือ อะไร เหตุใดต้องสอบ u-net
สอบ U-NET

ไขข้อสงสัย u-net คือ อะไร เหตุใดต้องสอบ u-net

u-net คืออะไร บรรดานิสิตและนักศึกษาต่างตั้งคำถาม เหตุใดต้องสอบ u-net ด้วย วันนี้เรามีคำตอบเรื่อง u-net มาฝาก

          กลายเป็นประเด็นร้อนแรง ที่สุดแสนจะคาใจเหล่านิสิตและนักศึกษาในขณะนี้ ว่า u-net คือ  และเหตุใดต้องสอบ u-net ด้วย หลัง สทศ.  มีมติให้จัดทดสอบระดับชาติระดับอุดมศึกษา หรือ u-net  ในปีการศึกษา 2557 สอบ u-net เพื่อประเมินมาตรฐานบัณฑิตตามที่กฎหมายกำหนดโดยยึดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ TQF  และวันนี้ เราก็ไม่พลาดที่จะไปหาคำตอบเกี่ยวกับ u-net มาฝากเพื่อน ๆ

 u-net คืออะไร 

          u-net หรือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอุดมศึกษา (University National Education Test) นั้น อาจเรียกกันง่าย ๆ ว่า การสอบวัดความรู้ของเด็กปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายของทุกสาขาในมหาวิทยาลัย ก่อนจบการศึกษานั่นเอง โดยในปีการศึกษา 2557 จะมีการนำร่องสอบ u-netเฉพาะผู้ที่สมัครใจเข้าสอบ u-net  ใน 4 วิชา ดังนี้

           1. การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

           2. การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิต

           3. การรู้เท่าทันสื่อ การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา (Media Literacy)

           4. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)

          และในปีการศึกษา 2558 ทาง สทศ. จะเพิ่มการสอบ u-net  อีก 2 ด้าน ได้แก่ 

           1. ด้านทักษะวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา

           2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

          ขณะที่ในอนาคตนั้นจะดำเนินการจัดการทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกต่อไป 

 
 สอบ u-net ครั้งแรกเมื่อใด

          สทศ. เตรียมจัดสอบ u-net  ครั้งแรกในช่วงปลายปี 2557 

 สอบ u-net มีความสำคัญอย่างไร

          สทศ. จัดสอบ u-net เนื่องจากว่า การสอบ u-net เป็นหนึ่งในพันธกิจของ สทศ. ซึ่งการสอบu-net นั้น ก็เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษา และการประกันคุณภาพบัณฑิต ตามที่กฎหมายกำหนด

 ผลสอบ u-net  มีผลต่อการสมัครงานหรือไม่

          สำหรับผลสอบ u-net  นั้น ให้ขึ้นอยู่กับสถานประกอบการ ว่าจะนำผลการสอบ u-net  ไปเป็นเกณฑ์พิจารณาในการรับบุคคลเข้าทำงานหรือไม่

 ต้องสอบ u-net ทุกคนหรือไม่

          การจัดสอบ u-net นั้น ทาง สทศ. ยังไม่มีการบังคับสอบ u-net แต่จะเปิดสอบ u-netเฉพาะสถานศึกษาที่มีความพร้อม ทั้งด้านสาชาวิชา และคณะ รวมถึง มีนิสิต หรือนักศึกษาที่สมัครใจเข้าสอบ u-net

 การสอบ u-net มีความซ้ำซ้อนกับการทดสอบของสถานศึกษาหรือไม่

          ทาง สทศ. ระบุว่า การจัดสอบ u-net ไม่ถือว่าเป็นการจัดสอบที่มีความซ้ำซ้อนกับการสอบวัดความรู้ของสถาบันการศึกษา เนื่องจากการสอบ u-net เป็นการสอบเพื่อวัดผลทักษะพื้นฐาน และความรู้สำหรับการประกอบอาชีพ ซึ่งยึดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ  TQF ที่ทุกสถาบันการศึกษาต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

 กรณีที่เป็นสาขาวิชาที่มีใบประกอบวิชาชีพอยู่แล้ว จำเป็นต้องสอบ u-net อีกหรือไม่ 

          สำหรับสาขา หรือคณะที่มีการสอบใบประกอบวิชาชีพของสภาวิชาชีพ และสมาคมวิชาชีพอยู่แล้วนั้น ไม่จำเป็นต้องสอบ u-net 

 

Credit : www.kapook.com