สมัครเรียนพิเศษ โทร. 080-235-9724

Line id: natpisa.ki

Image Alt

ภาษาอังกฤษคงไม่พอ เด็กไทยแห่เรียนภาษาที่สาม

  /  เปิดโลกการศึกษา   /  ภาษาอังกฤษคงไม่พอ เด็กไทยแห่เรียนภาษาที่สาม
ติวสอบตรง

ภาษาอังกฤษคงไม่พอ เด็กไทยแห่เรียนภาษาที่สาม

ช่วงปิดภาคฤดูร้อนเยาวชนไทยสนใจภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม

โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี และญี่ปุ่น

เพื่อเพิ่มทักษะความรู้เกี่ยวกับภาษาที่เรียนเพิ่มขึ้นกว่าเดิม

และเป็นประโยชน์ในการเรียนระดับชั้นที่สูงขึ้น

     สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รายงานผลวิจัยการใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคฤดูร้อนของเยาวชนไทย สำรวจระหว่างวันที่ 10-14  มีนาคม 2557 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,052 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 51.05 เรียนภาษาต่างประเทศในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนของปีก่อน ๆ ขณะที่ร้อยละ 59.03 มีความสนใจที่จะเรียนในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนปีนี้
     สำหรับภาษาต่างประเทศที่มีความสนใจจะเรียนส่วนใหญ่เกือบ 1 ใน 3 หรือร้อยละ 30.43 อยากเรียนภาษาอังกฤษ รองลงมาอยากเรียนภาษาจีน ร้อยละ 24.96 ภาษาเกาหลีและภาษาญี่ปุ่น ร้อยละ 13.53 และ 11.59 ตามลำดับ สิ่งที่กลุ่มตัวอย่างคาดหวังจากการเรียน 5 อันดับได้แก่ มีทักษะความรู้ในการใช้ภาษานั้น ๆ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 83.25 ได้รับความรู้ในสิ่งที่ต้องการ ร้อยละ 81.48 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ได้จริง ร้อยละ 79.23 ได้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญในภาษานั้น ๆ อย่างแท้จริง ร้อยละ 77.13 และมีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ/มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 74.07 นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 80.03 และร้อยละ 78.58 มีความคิดเห็นว่าการเรียนภาษาต่างประเทศจะเป็นประโยชน์กับตนเอง จะช่วยให้มีทักษะความรู้เกี่ยวกับภาษาที่เรียนเพิ่มขึ้นและเพื่อประโยชน์ในการเรียนระดับชั้นที่สูงขึ้น